Příjem žádostí ukončen 18. 02. 2022

Oprava sakrálních staveb

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlašuje dotační výzvu na opravy sakrálních staveb, např. opravy křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.
kategorie Výše dotace od 15 tis. do 300 tis.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MZe ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásí začátkem roku 2022 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace  na údržbu a obnovu stávajících památných a kulturních staveb a venkovských prvků, například na opravu kapliček, zvoniček, křížových cest, božích muk, soch a sousoší, hřbitovů a hřbitovních zdí.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Objekt musí být v obci do 2.000 obyvatel, případně v obci do 5000 obyvatel, pokud se nachází v místní části, ve které žije méně než 500 obyvatel.

 

Otázky a odpovědi:

Obce do 2 000 obyvatel
Obce od 2 001 do 5 000 obyvatel - pouze v případě, že se objekt nachází v místní části, ve které žije méně než 500 obyvatel

- Spolky
- Zájmová sdružení právnických osob
- Obecně prospěšné společnosti
- Vlastníci staveb či pozemků, na kterých objekt stojí

 

Oprava nebo rekonstrukce následujících objektů:

Kaple (kaplička)
Křížová cesta
Zvonička
Boží muka
Smírčí a jiné kříže
Exteriérové sochy a sousoší
Hřbitovy a hřbitovní zdi 

Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů na samotný objekt, maximálně však ve výši 40.000 Kč.

- Stavební povolení nebo žádost o stavební povolení (pouze u hřbitovní zdi)
- Položkový rozpočet projektu 
- Doklad o vlastnictví pozemku či objektu, na kterém daný objekt stojí
- Barevná fotodokumentace výchozího stavu (v případě zhotovení věrné repliky části předmětu dotace fotografickou či jinou dokumentaci dokládající původní stav)
- Čestné prohlášení o počtu obyvatel v místní části obce/města k 1.1. 2021 (obce od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel)

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?