Připravuje se příjem žádostí od 01. 07. 2022

Vodohospodářská infrastruktura

Podpora je zaměřena na výstavbu a rozšíření vodovodů, kanalizací a ČOV.
kategorie Výše dotace od 2 mil. do 150 mil.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán OPŽP

V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity směřující ke zvýšení jakosti povrchové i podzemní vody a ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou.

V oblasti jakosti vody bude podporováno zejména:

 •  dobudování a výstavba čistíren odpadních vod,
 • intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění,
 •  dobudování a modernizace kanalizací,
 •  opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.).

V oblasti zásobování pitnou vodou bude podporována zejména:

 •  výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů,
 •  výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody,
 •  doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů,
 •  výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů.

Otázky a odpovědi:

• obce/města
• svazky obcí
• obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 %
obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty = vlastníci vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu dle zák. 274/2001 Sb.


Žadatel musí být hlavní vlastník vodohospodářské infrastruktury

 • Výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt
 • Výdaje na realizaci kanalizace/vodovodu k stávající zástavbě
 • Výdaje na připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci (platí podmínky poskytnutí dotace)
 • Výdaje na vynucené přeložky inženýrských sítí
 •  Oprava komunikace v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt

 • Rekonstrukce vodovodu/kanalizace
 • Zasíťování pozemků

 • Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod
 • Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů
 • Podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury (obdobně jako pro OPŽP 2014–2020)
 • Podmínka finanční udržitelnosti (model Udržitelnost); doba udržitelnosti 10 let

Projekt musí mít přínos
- nové napojení obyvatel na vodovod/kanalizaci
- zlepšení úrovně čištění odpadních vod
- zlepšení dodávek pitné vody v případě trvajícího problému - zlepšení kvality nebo zvýšení
množství dodávané pitné vody

Kanalizace a ČOV:

1) Projektová připravenost pro financování
2) Ekologická relevance:
• soulad s plánováním v oblasti vod – soulad s dokumenty plánování + vliv na stav vodního útvaru
• plnění požadavků Směrnice 91/271/EHS; volné výusti
• chráněná území, velikost řešeného zdroje znečištění dle EO
3) Technická kvalita projektu:
• nové ČOV nebo kanalizační přivaděč – nákladovost v Kč/EO
• ČOV rekonstrukce/intenzifikace – kvalita řešení + investiční náklady
• kanalizace – nákladovost v Kč/EO a nákladovost v Kč/1bm
• dešťové zdrže – kvalita řešení + investiční náklady

Vodovody a úpravny vody:

1)Projektová připravenost pro financování
2)Ekologická relevance:
• potvrzené překročení hodnoty v ukazateli dle Přílohy I A,B, Směrnice 98/83/ES,
• překročení hodnoty u ukazatele dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. či jiných toxických a radioaktivních látek,
• udělení výjimky k užívání pitné vody nebo vydání zákazu k užívání vody k pitným účelům + jiné
skutečnosti ovlivňující dodávku pitné vody z důvodu nedostatku pitné vody,
• počet nově napojených obyvatel + počet nově napojených obyvatel se zlepšením stability dodávky
pitné vody v období sucha.
3)Technická kvalita projektu:
• nákladová efektivnost Kč/nově napojeného obyvatele,
• náklady na budovaný vodovod dle DN a délky vodovodu / náklady na úpravny vody, zdroje pitné
vody, ostatní objekty,
• úroveň technického řešení projektu pro úpravny vody, zdroje pitné vody (naplnění cílů projektu, BAT).

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?